دانلود رایگان


تحقیق در مورد هندسه - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق در مورد هندسه

دانلود رایگان تحقیق در مورد هندسه 21 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2007 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ
بخشي از تحقيق
هندسه اقلیدسی دو بعدی اغلب هندسۀ سطح نامیده می شود. هندسۀ اقلیدسی سه بعدی اغلب اشاره به هندسۀ فضایی (سه بعدی) دارد. هندسۀ مسطح اشکالی را مورد بررسی قرار می دهد که بطور کامل در یک سطح قرار دارند. یک سطح ممکن است بر حسب دو بعد طول و عرض اندازه گیری شوند. هندسۀ فضائی (سه بعدی) اشکالی را مورد بررسی قرار می دهد که سه بعد دارند : طول، عرض و ارتفاع
مقاطع مخروطی، یک موضوع مطالعه شده رایج هندسه، خطوط منحنی دو بعدی هستند که بوسیلۀ برش یک صفحه از میان یک مخروط تو خالی سه بعدی بوجود می آید.
A : قضیه های اقلیدس
اقلیدس، حدود 300 سال قبل از میلاد مسیح می زیست، دریافت که فقط تعداد کمی از قضیه های زیر بنای برهان هندسی مختلف تا آن زمان شناخته شده بودند. او تعیین کرد که این برهان ها فقط از پیچ قضیه می توانند نتیجه گیری شوند.
1- یک خط مستقیم ممکن است از میان هر یک از دو نقطه داده شده کشیده شود.
2- یک خط مستقیم ممکن است بطور نامحدود کشیده شود یا در هر نقطه ای محدود شود.
3- یک دایره ممکن است با استفاده از هر نقطه داده شده به عنوان مرکز و با هر شعاع داده شده رسم شود. (فاصله از مرکز تا هر نقطه روی دایره)
4- همۀ زاویه های قائمه یکسان هستند (یک زاویه قائمه زاویه 90 درجه را اندازه گیری می کند. دو شکل هندسی یکسان هستند اگر آنها بتوانند حرکت داده شوند یا چرخانده شوند به طوری که دقیقاً همپوشانی داشته باشند )
5- یک خط مستقیم داده شده و نقطه ای که روی خط قرار ندارد، یکی و فقط یک خط مستقیم ممکن است رسم شود که موازی با خط اول باشد و از نقطه هم عبور کند.
این پیچ قضیه می تواند در ترکیب با اصطلاحات تعریف شده متعدد برای اثبات خصوصیات اشکال دو یا سه بعدی مانند مساحت ها و محیط ها استفاده شود. این خصوصیت ها می توانند در جای خود برای اثبات برهان های هندسی پیچیده تری استفاده شوند.
B : اشکال اقلیدسی دو بعدی
اشکالی که به عنوان هندسۀ دو بعدی محسوب می شوند عبارتند از: دایره ها، چند ضلعی ها، مثلث ها و چهار ضلعی ها هستند . مثلث ها در واقع چند ضلعی های سه ضلع هستند. چهار ضلعی ها چند ضلعی چهار ضلع هستند .


B1 : دایره ها
دایره یک خط منحنی صفحه ای است که همۀ نقطه های روی آن از یک نقطۀ واقع در صفحه بنام مرکز به یک اندازه فاصله دارد. فقط یک دایره ممکن است رسم شود که از سه نقطه ای که در یک غیر واقع بر یک امتداد هستند عبور کند. واژه دایره بعضی اوقات دلالت می کند بر کل قسمتی که بوسیلۀ یک خط منحنی احاطه شده باشد تا فقط فقط نقاط روی خط منحنی .
دایره های هم مرکز دایره هایی هستند که یک مرکز مشترک دارند. یک زاویه، زاویه مرگزی دایره نامیده می شود که اگر رأس آن (نقطه ای که دو ضلع زاویه به هم برسند) در مرکز باشد و اضلاعش از مرکز دور شوند. محیط دایره به 360 درجۀ مساوی تقسیم می شود و مقدار درجه یک زاویه مساوی است با مقدار درجه در کمان روبروی روی دایره.
مساحت دایره مساوی است با حاصلضرب محیط در قطر تقسیم بر چهار یا َ مساوی است با . نسبت محیط به قطر تقریباً 3014159 است. این عدد ثابت "پی" نامیده می شود و یک عدد نامحدود از ارقام بدون تکرار دارد. سطح یک دایره ممکن است بصورت A=Pr2 نوشته شود در حالیکه r شعاع است به همین شکل، محیط برابر است با حاصلضرب قطر در عدد ثابت پی C=pd .
چند ضلعی ها
شش ضلعی
چند ضلعی طرحی بسته و محدود است با چند خط راست، اگر تمام اضلاع چند ضلعی ها طولهای اضلاعشان با آنها طول مساوی باشد و همچنین زوایا نیز با هم مساوی باشد این چند ضلعی را یک کثیر الاضلاع منتظم گویند. ارتفاع یک کثیر الاضلاع منتظم فاصله عمودی مرکز تا یکی از اضلاع است مساحت یک چند ضلعی برابر است با ´ نصف ارتفاع و محیط ap A= .
مثلث
یک مثلث یک شکل مسطح محدود با سه خط راست است یک مثلث نامشخص از سه ضلع نامساوی تشکیل شده ( منظور طولهای نامساوی)
مثلث متساوی الساقین از دو ضلع مساوی و یک مثلث متساوی الاضلاع از سه ضلع مساوی، در یک مثلث متساوی الساقین دو ضلع و دو زاویه با هم مساوی هستند و در یک متساوی الاضلاع همه زوایا و ضلعها با هم مساوی هستند یک مثلث قائم الزاویه مثلثی است که یک ضلع قائمه دارد.
ضلع مقابل به زاویه قائمه وتر نامیده می شود . قضیه مشهور فیثاغورثی بیان می کند که مربع وتر مثلث قائم الزاویه برابر مجموع مربعات دو ضلع دیگر است C2=a2+b2 .
زوایا درون یک مثلث همان زوایا در داخل هستند آنها ایجاد می کنند متصل کردن یک ضلع با زاویه های درونی زاویه دیگر. مجموع زوایای درونی یک مثلث مساوی با 180 درجه است مساوی با مجموع زوایای درونی دور را به شکل زاویه در بیاورید ( مجموع درونی شکل با زاویه بیرونی شکل مساوی می باشد).
یک خط از نوک رأس یک مثلث به وسط پاره خط روبرو (ضلع روبرو) کشیده بعد یک خط از نوک رأس مثلث به نقطه دو سوم از نقطه میانی وصل کرده و همچنین خطی بر درازای یک ارتفاع مثلث از نوک به ضلع روبرو قائم کشیده شود (دو خط عمودی هستند اگر آنها در یک زاویه قائم به هم برسند) دو مثلث سازگار هستند اگر از یکی از حالات زیر پیروی کنند :
1- دو زاویه و یک ضلع مثلث با دو زاویه و یک ضلع مثلث دیگر مطابق باشد.
2- دو ضلع زاویه در بر گیرنده یک مثلث مساوی با دو ضلع هستند.
3- سه ضلع یک مثلث مساوی با سه ضلع دیگر هستند اگر مثلث ها بدون از بین بردن صفحه مشترک بتوانند بر هم مطابق اگر دو مثلث با زاویه های مساوی باشند آیا می توان گفت شبیه و اضلاع متناسب به یکدیگر هستند.
مساحت هر سه پایه های ضربی مساوی بر اساس نیمی از یک پایه و ارتفاع قائم است ah A=(هر ضلع قاعده مثلث ) را می تواند بررسی شده باشد اما معمولاٌ ضلع روی وتر نیز تعیین شده است، اگر مثلث متساوی الاضلاع است مساحت آن بدست می آید یک جایی که طول ضلع است اگر اضلاع هر مثلث c,b,a باشند مساحت آن را به وسیلۀ یک رابط معین است اعتبار دادن به ریاضیدان یونان باستان ارشمیدس جایی که نصف محیط است .
چهار گوش ها
یک چهار گوش شکل و طرحی محدود با چهار خط راست است آنها چندین روش آشنا چهار گوش ها هستند چندین چهار گوش است که به انواع آن آشنا هستید؛
ذوزنقه ها مربوط به چهار گوشها هستند که دو ضلع موازی نامساوی از طول دارند؛
متوازی الاضلاع ها مربوط به چهارگوشها هستند که اضلاع روبرو دارند از طول مساوی یک لوزی یک متوازی الاضلاع است (همچنین مربوط به یک چهارگوش ) با اضلاع مساوی یک راست گوشه متوازی الاضلاع است مربع نیز یک متوازی الاضلاع است با زوایای قائمه. مورب های یک متوازی الاضلاع از یکدیگر عبور می کنند اگر همچنین متوازی الضلاع یک راست گوشه است مورب ها هستند مساوی باشد مربوط به چهارگوشهای بی قاعده چهار ضلع نامساوی و ناموازی دارند مساحت یک ذوزنقه نصف مجموع اضلاع در ارتفاع
برای بی قاعده چهارگوش ها یک روش خوب برای معلوم کردن مساحت آن است که با یک خط مورب آن را به دو مثلث تقسیم کرد بنابراین شخص مساحت دو مثلث را پیدا کرده و به هم اضافه می کند .
اشکال اقلیدوسی سه بعدی
معمولاً اشکال سه بعدی شامل می شوند کره ها ، هرم ها و منشورها و استوانه ها و مخروط ها. استوان ها در واقع موضوعات مخصوص منشورها هستند مخروطها موضوعات مخصوص از هرم ها هستند .
1- کره ها
یک کره سطح است همه نقطه ها هم مسافت هستند از نقطه مرکز. اگر یک کره را برش دهند سطح مقطع برش خورد دایره می باشد. بزرگترین دایره (بزرگترین دایره از محیط کره گرفته شده) تولید شده است وقتی که مرز کره را مرور می کند روی زمین استوا بزرگترین دایره محیط کره است مساحت سطح یک کره به وسیلۀ a=4pr2 معین است و حجمش به وسیلۀ pr v=.


هندسه


معدله


اقلیدس


مثلثات


چند وجهی ها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آخرين مهلت ثبت‌نام در کنکور دانشگاه آزاد (تمديد شد) - کنکور

ali : سلام. شما میتونید در رشته های بدون آزمون دانشگاهای آزاد ثبت نام کنید.(البته اگه تو ...

روش تحقیق کیفی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

روش تحقیق کیفی ریشه‌شناسی کلمه. واژه Research در لغت به‌معنای پژوهش، تحقیق، کندوکاو ...

شجره نامه - shajerh-nameh.blogfa.com

در قريه نياك مزاري است كه آستانه متبركه منوره و سركار فيض آثار و اطاق سرا ...

چند سوال مهم قبل از پیوستن به شرکت های بازاریابی شبکه ای

باید بدانید که در این کسب و کار نیز مانند هر کسب و کار دیگر برای دست یابی به موفقیت ...

آخرين مهلت ثبت‌نام در کنکور دانشگاه آزاد (تمديد شد) - کنکور

ali : سلام. شما میتونید در رشته های بدون آزمون دانشگاهای آزاد ثبت نام کنید.(البته اگه تو ...

چند سوال مهم قبل از پیوستن به شرکت های بازاریابی شبکه ای

باید بدانید که در این کسب و کار نیز مانند هر کسب و کار دیگر برای دست یابی به موفقیت ...

علوم ریاضی

(پروفسور هشترودي آنچنان انديشه هاي بزرگ در سر داشت كه جهان برايش كوچك مي نمود.) شاد ...

جامعه شناسی - daneshnameh.roshd.ir

جامعه شناسی جوان ترین رشته علوم اجتماعی است. واژه جامعه شناسی را در سال 1838 اگوست کنت ...

بیانیه شماره ۱ میرحسین موسوی بعد از اعلام نتایج انتخابات ...

آخرین مقالات : مجموعه کاریکاتور/ما فراموش نمیکنیم; واکاوی مصاحبه منتظری در بی‌بی‌سی ...

نکاتی مهم برای انتخاب رشته – در انتخاب رشته آگاهانه عمل ...

نکاتی مهم برای انتخاب رشته — در انتخاب رشته آگاهانه عمل کنید در مقاله ای که در ادامه ...

مشاهده مقاله | فوق آب‌گریزی و فوق آب‌دوستی در حیات

سیستم های طبیعی و پدیده های رفتاری با آب؛ اهمیت بالایی دارند. ساختارهایی مثل سلولز در ...

بیانیه شماره ۱ میرحسین موسوی بعد از اعلام نتایج انتخابات ...

آخرین مقالات : مجموعه کاریکاتور/ما فراموش نمیکنیم; واکاوی مصاحبه منتظری در بی‌بی‌سی ...

eblagh adiran ir سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی - درگاه ...

«درگاه خدمات قضایی پیگیری پرونده.web...» در وبسایت خبربان منتشر شده‌است

مشاهده مقاله | فوق آب‌گریزی و فوق آب‌دوستی در حیات

سیستم های طبیعی و پدیده های رفتاری با آب؛ اهمیت بالایی دارند. ساختارهایی مثل سلولز در ...

نکاتی مهم برای انتخاب رشته – در انتخاب رشته آگاهانه عمل ...

نکاتی مهم برای انتخاب رشته — در انتخاب رشته آگاهانه عمل کنید در مقاله ای که در ادامه ...

شجره نامه - shajerh-nameh.blogfa.com

در قريه نياك مزاري است كه آستانه متبركه منوره و سركار فيض آثار و اطاق سرا ...

رشته ریاضی - daneshnameh.roshd.ir

توجه: از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها. برچسب های HTML در داخل ...

مشاهده مقاله | نانوسرامیک‌های مورد استفاده در دارورسانی

١- مقدمه بعد از گذشت یک دهه تحقیق و پیشرفت، نانوتکنولوژی توانست شیوة سنتی استفاده از ...

معرفی دانشگاه ها - aehighschool.com

دانشگاه صنعتي شريف دانشگاه صنعتي شريف در تاريخ 11/8/1344 با هدف تأمين و تربيت بخشي از ...

چند سوال مهم قبل از پیوستن به شرکت های بازاریابی شبکه ای

باید بدانید که در این کسب و کار نیز مانند هر کسب و کار دیگر برای دست یابی به موفقیت ...

انشا در مورد حس و حال برداشتن یک ظرف داغ

برچسب ها انشا در مورد حمل یک قالب یخ بدون دستکش, انشا در مورد حس و حال حمل یک قالب ...

تحقیق در مورد آمادگي ذهني براي شركت در مسابقه 22 ص

مقاله درمورد نقش عدالت در اسلام

تحقیق در مورد ويروس هاي رايانه اي 30 ص

بازاريابي گوشت طيور

تحقیق در مورد شیشه 40 ص

تحقیق نقش محبت در زندگي خانوادگي

مايعات و مواد نفتي خودروه1

اجتهاد و بسترهای نظریه‌پردازی در فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر(word) 36 صفحه

Xperia T2 Ultra Dual D5322_19.1.1.C.0.56 lock remove

طرح درس (خودخواهي)