دانلود رایگان


دانلود پروژه اصالت نفع، سودمندگرایی یا یوتیلیتاریانیسم، نظریه‌ای در فلسفه اخلاق - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پایان نامه فلسفه اخلاقی خوش بختی و لذت جان استوارت میل و (الم) دانلود پروژه اصالت نفع, سودمندگرایی یا یوتیلیتاریانیسم, نظریه‌ای در فل

دانلود رایگان دانلود پروژه اصالت نفع، سودمندگرایی یا یوتیلیتاریانیسم، نظریه‌ای در فلسفه اخلاق دانلود رایگان پروژه اصالت نفع، سودمندگرایی یا یوتیلیتاریانیسم، نظریه ای در فلسفه اخلاق چکیده:
اصالت نفع، سودمندگرایی یا یوتیلیتاریانیسم، نظریه ای در فلسفه اخلاق است که بر محوریت سودمندی استوار است. مهم ترین متفکران این مکتب جرمی بنتهام و جان استوارت میل می باشند. سودگرایی بنتام، یکی از تأثیر گذارترین مکاتبی است که حوزه تأثیر آن بر اخلاق و حقوق مشهود است و دارای نقاط قوت و ضعف قابل ملاحظه ای است. هرچند سودگرایی را نمی توان نوآوری بنتام دانست. اما وی سودگرایی را به طور مستدل ارائه کرد و تفسیری جاودانه از آن ارائه نمود. لذت و الم دو مفهوم بنیادین سودگرایی هستند؛ زیرا سود یعنی افزایش لذت و کاهش الم، و سودگرایی، همان گونه که از نامش آشکار است، اصل سود را اصل اولیه می داند. مقصود از سود، نه سود شخصی بلکه سود جمعی است؛ به گونه ای که معیار هر عمل اخلاقی نزد بنتام، بیشترین سود برای بیشترین افراد است.
جان استوارت میل، سودگرای بلند آوازه کلاسیک، همچون بنتام یک لذت گراست، اما بر خلاف بنتام لذات را منحصر در لذات مادی و محسوس نمی کرد. او دایره معنایی لذت را گسترده تر ساخت و لذات عقلانی و ذهنی را هم به آن افزود. به عبارتی، او واژه های یونانی Lype و hedon را، همان گونه که در معنای یونانی شان بسی فراتر از درد و لذت جسمانی می آیند، معنا می کرد، و از آن ها هر نوع درد و لذتی را از جمله لذت های عالی تری چون حالت های فرح بخش ذهنی و خیالی را اراده می کرد، به خلاف بنتام که از واژه hedone تنها لذات حسی را مراد می کرد.
توجه فزاینده به موضوع خوشبختی در زندگی بشر و نیز توجه به خوشبختی به عنوان یک معیار ارزشمند در مطلوب شدن زندگی بشر از اواسط دهه 2005 و نیز رویکرد سازمان ملل متحد در روز 20 مارس به عنوان روز شادی و خوشبختی این مقوله را از حد یک موضوع به سطح یک رشته خاص رسانده است. در حالی که مطالعات مربوط به خوشبختی و شادی در قرن نوزدهم توسط دانشمندانی چون جری بنتام و جان استوارت بیل انگلیسی دنبال شده و محدود بود لکن در قرن حاضر در شاخه حقوق بین الملل تحت موضوع حقوق بشر، حقوق محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است در علوم دیگر نیز همچون اقتصاد، علوم سیاسی، روانشناسی، جامعه شناسی هم شاهد چنین بررسی هایی بوده ایم. دامنه مطالعات مربوط به خوشبختی بسیار گسترده است و در آرا و اندیشه های فلاسفه باستان تا قرن حاضر همواره موضوع چالش و تطبیق بوده است.
این مطالعه سعی بر آن دارد با تحلیل مقدمات، اصول و نتایج، بررسی نقّادانه ای از آن به عمل آورد و حاصل مقاله این که بزرگ ترین مزیت فایده گرایی به دست دادن ملاك عینی و عملی است. به عبارت دیگر، سودگرایی مدعی است: تنها، اصل فایده یعنی بیشترین سعادت بیشترین افراد ، ملاکی برای عمل به دست می دهد. بنتام حتی برای سنجش لذات که واحدند و نتیجه عمل اند ملاك های هفتگانه ارائه می دهد که ذیل بُعد کمی می گنجند و از سویی مکتب بنتام علی رغم مزیتی که دارد نمی تواند به تمامی انتقادهای وارده پاسخ قانع کننده و درخوری بدهد
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
بخش یکم: کلیات تحقیق2
مقدمه3
1-1: تعریف اصالت نفع6
1-2: نظریه ها7
1-2-1: فضیلت گرایی یا اخلاق فضیلت مدار7
1-2-2: نظریه های وظیفه گرایانه7
1-3: سود از منظر سودگرایان8
1-3-1: سودگرایی لذت گرایانه9
1-3-2: سعادت گرایی جان استوارت میل11
1-3-3: سود گرایی آرمانی یا تکثرگرا12
1-3-4: سودگرایی ترجیحی15
1-4: بررسی سودگرایی بنتام16
1-4-1: تعریف سودگرایی17
1-4-2: اسلاف بنتام18
1-4-3: مقدمات و اصول تفکر بنتام 19
1-4-3-1: تبیین روان شناختی19
1-4-3-2: اصل سود19
1-4-3-3: ماهیت لذت و الم20
1-4-3-4: لذت همگانی21
1-4-3-5: معیارهای اندازه گیری لذت و الم21
1-4-3-6: عمل نگری22
1-4-4: جمع بندی مقدمات و اصول23
1-5: نقد و ارزیابی23
1-5-1: انتقادها بر مقدمات24
1-5-2: انتقادها بر اصول24
1-5-2-1: انتقادهای عام24
1-5-2-2: انتقادات خاص26
1-5-3: انتقادها بر نتایج سودگرایی بنتام26
1-5-3-1: بعد فردی28
1-5-3-2: فرد و جامعه و سود آن ها29
1-5-3-3: جامعه30
1-6: نتیجه گیری32
بخش دوم
2- خوشبختی از منظر فلاسفه34
2-1: سعادت و خوشبختی از دیدگاه سقراط 35
2-2: سعادت و خوشبختی در دیدگاه ملاصدرای شیرازی39
2-3: خوشبختی و سعادت از منظر فارابی41
2-3-2: عوامل موثر در نیل به سعادت از نگاه فارابی 43
2-3-3: اجتماع و تبادن 44
2-4: شادی و خوشبختی در نظر مولانا 45
2-5: چیستی سعادت 46
2-5-1: لذت 47
2-6: سعادت و رابطه آن با معرفت غبادت از دیدگاه ابن سینا 47
بخش سوم
3- خوشبختی از منظر اسلام 50
3-1: الگوهای شادی در اسلام 52
3-2: خدمت به مردم 55
3-3: عدالت 56
3-3-1: عدالت حقوقی 57
3-3-2: عدالت قانونی عدالت طبیعی 58
بخش چهارم
4- تاثیر ژن بر اخلاق و خوشبختی 61
4-1: انسان چیست 63
4-2: خلاق ژن 65
بخش پنجم
خوشبختی ناخالص ملی (Gross National Happiness) GNH 68
5-1: عبارت خوشبختی ناخالص ملی (GNH) 69
5-3: بررسی شادی ناخالص ملی 2010 70
5-3-1: سیاست GNH و پروژه های غربالگری 70
5-3-2: روش شناسی در GNH 71
5-4: جدول زمانی و لیست طرح های خوشبختی و رفاه و توسعه اجتماعی اقتصادی بر اساس ترتیب زمانی 72
5-5: کنفرانس ها در زمینه خوشبختی و شادی 74
5-6: قطعنامه 281/66 درباره روز بین المللی خوشبختی در جهان 76
بخش ششم
6- ارزش های انسانی، اقتصاد مدنی، آسایش ذهنی 78
6-1: زیربنای اقتصادی مدنی: ارزش های انسانی، کالاهای ارتباطی، آسایش ذهنی و شادی عمومی 79
6-2: ریشه های تاریخی اقتصاد مدنی 81
6-3: دیدگاه تقلیل گرایانه به عنوان یک محدودیت برای توسعه اقتصادی و اجتماعی 84
6-4: کالاهای ارتباطی 85
6-5: شواهد تجربی در رابطه با ارزش های انسانی و اقتصادی 88
6-6: شواهد تجربی در ارزش های انسانی، کالاهای ارتباطی و آسایش ذهنی 92
6-7: پیشنهادات سیاسی 95
بخش هفتم
7- گزارش خوشبختی 99
7-1: گزارش جهانی شادی در سال 2015 100
7-2: اقتباس از شادی، رهنمودی برای سیاست عمومی 101
7-3: میزان تفاوت آسایش ذهنی در نقاط مختلف دنیا بر اساس سن و جنسیت 103
7-4: تجزیه و تحلیل هزینه - سود با استفاده از شادی به عنوان معیار سودمندی 118
7-5: عصب شناسی شادی 119
7-6: شادی کودکان 122
7-7: جغرافیای شادی جهان 124
7-8: علت استفاده ارزیابی های زندگی برای مقایسه بین المللی کیفیت زندگی 138
7-9: علت عدم وجود شاخص 139
7-10: خلاصه و نتیجه گیری 141
منابع143
برای انجام پایان نامه کلیک کنید.
دانلود رایگان مقاله در تری پل!
انجام پایان نامه مدیریت
آگهی استخدام
آگهی رایگان
درج آگهی رایگان


دانلود پروژه فلسفه


دانلود پایان نامه خوشبختی


Lype


hedon


جان استوارت میل


دانلود پایان نامه اصالت نفع


اصالت نفع


سودمندگرایی


یوتیلیتاریانیس


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق؛ بیماری‌ سیلیاک‌

پروژه مخابرات

تحقیق در مورد گياهان چگونه به تغيير اقليم واكنش نشان خواهند داد 15 ص (word)

پاورپوینت فرآیند طراحی و خلاقیت

تحقیق در مورد ساخت و توليد صنعت جوشكاري ، پيشرفت تكنولوژي و شرايط جديد كار (word)

جزوه نکات تکمیلی حسابرسی 1

استان خوزستان 20ص

پاورپوینت درباره توانمندسازی و اشتغال‌زایی از طریق فن‌آوری انقلابی ارتباطاتی و اطلاعاتی

تحقیق درباره آرتريت

طرح کنترل ایمنی گاز شهری در منازل 14 ص